SELTS


Juhatus

-  EHS juhatuse koosolekute protokollid

- Tegevteenistus

- Liikmed

- Seltsi liikmete koduleheküljed
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

HOBUSTE ARETUS EESTIS JA EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS

pm-knd Andres Kallaste, Eesti Hobusekasvatajate Selts

Teadlik hobusekasvatus Eestis algas 160 aastat tagasi, kui 1855. aastal asutati Tori riigimõisas hobusekasvandus. Tegevus kasvanduses algas järgmisel, 1856. aastal. Kasvanduse asutamise sihiks oli aretada vastupidavat, vähenõudlikku, kiiret eesti hobust, keda ähvardas kadumine teiste tõugudega ristamise ja paremate hobuste väljaveo tõttu.

Kasvanduse töö alustamisega avati kasvanduses suguhobuste raamat, kuhu kanti kõigi kasvanduse hobuste andmed. Tinglikult tuleks suguhobuste raamatut lugeda tõuraamatu eelkäijaks, sest tõuraamatusse kanti hobuste põlvnemise, järglaste, välimiku hindamise ja jõudluse andmed ning iseloomu omadused.

Vaatamata Tori hobusekasvanduse asutamisele oli hobuste aretus Eestis kuni iseseisvumiseni 1918. aastal eesmärgitu ja stiihiline. Hobusekasvatajaid lahutav seisuslik vahe ning nende erinevad majanduslikud huvid ei võimaldanud hobusekasvatuse sihtides üksmeelt ja kooskõla leida. Hobusekasvatus sarnanes laevale, mille kere moodustasid talunikud, purje ja tüüri aga mõisnikud.
20. sajandi alguses tegutses kümneid organisatsioone hobusekasvatuse alal, kes kõik taotlesid riigilt rahalist toetust oma eesmärkide elluviimiseks.
Eeltoodust on näha, et olukord hobuste aretuses ei olnud Eesti iseseisvumise algul sugugi hea, kuna:
- väikesel territooriumil esines palju hobusetõuge ja seltse;
- põllumajanduse vajadused hobuste järele ei olnud rahuldatud.

Iseseisvas Eestis tõusiski kohe päevakorda hobuste tõuküsimus, riigi hobusekasvanduse koha küsimus ja hobusekasvatajate seltside organiseerimine. Otsuste tegemine lükkus Vabadussõja tõttu 1920. aastatesse.

06.juulil 1920 võeti Põllutööministeeriumis vastu järgmised otsused:

1. riiklikult toetada kolme Eestis aretatud hobusetõugu – eesti-saaremaa tõug, tori-roadsteri tõug, mägi-ardenni tõug;
2. kasutada kolm hobuste tõuseltsi, kelle kätte peaks riik andma abirahad;
3. vajalike sugutäkkude saamiseks pidada riigi arvel ülal hobusekasvandust.

Seega võeti omariikluse alguses hobuste tõuaretuses kindel siht: aretada esijoones neid hobusetõuge, mis Eestile kui põllumajanduslikule riigile vajalikud, hoidudes suurest tõugude arvust.

1921. aasta sügiseks on alustanud tegutsemist kolm aretusorganisatsiooni.

1. Eesti tori-roadsteri hobusekasvatajate selts, põhikiri registreeritud Viljandis 29.09.1920.
2. Eesti ardenni kasvatajate selts, registreeritud 11.06.1921.Eesti maahobuse kasvatajate selts, registreeritud 02.08.1921.

Samal ajal asutati neile kolmele tõule riiklikud tõuraamatud ja võeti vastu aretusprogrammid.

1920. aastal vastu võetud otsuste alusel toimuski tõuaretus kuni 1936. aastani, kui Riigivanema dekreedina 25.07.1936 (RT 64-1936) võeti vastu Hobusekasvatuse seadus. Seaduse paragrahv 1 nõudis, et Eestis aretatavad hobusetõud tunnustaks vabariigi valitsus põllutööministri ettepanekul. Põllutööministri ettepaneku kohaselt olid vabariigi valitsuse otsusega 22. jaanuarist 1936. a tunnustatud Eestis aretatavateks hobusetõugudeks määratud eesti, tori ja ardenni hobused, kellele riiklikku toetust antakse Hobusekasvatuse seaduse ulatuses, inglise täisverd hobune, orlovi ja ameerika traavel. Seega oli Eestis tunnustatud hobusetõugusid kuus.

Tõuaretusühingute, riigi, riikliku hobusekasvanduse ja erialateadlaste tihedas koostöös oli aretustöö eesti iseseisvuse aastatel 1918–1940 väga viljakas. Võib kindlalt väita, et see periood oli eelmise sajandi õitsenguaeg hobusekasvatuses. Kahjuks lõppes 1940. aastal hobusekasvatuse õitsenguaeg Eesti okupeerimisega. Sama aasta alguseks likvideeriti tõuaretusseltsid ja juhtimine allutati riiklikule tasandile.

1948. aastal loodi Eesti NSV Riiklik Hobuste Tõulava, mille ülesandeks oli hobuste tõuraamatute pidamine ja jõudluskontroll. Samuti asutati Viljandis Sugutäkkude Tall, mille ülesandeks oli riiklike majapidamiste varustamine sugutäkkudega.

1963. aastal loodi ühiskondlikus korras Eesti NSV Hobusetõugude Tõuaretuse Nõukogu, mis oli sisuliselt nõuandev organisatsioon hobusekasvatuse ja -aretuse alal. Teatud osas jätkas tõuaretusnõukogu 1920–1940. aastani tegutsenud seltside tööd.

Viiekümnendate aastate keskpaigas ühendati Riiklik Tõulava Tori Hobusekasvandusega, kuid 1967. aastal taastati Eesti NSV Riiklik Tõulava.

Nõukogude periood aastatel 1940–1990 oli raske. Hobusekasvatus muutus suurtootmise oludes teisejärguliseks. Kui 1955. aastani oli Tori Hobusekasvanduse peamine tegevusala hobusekasvatus, siis 1955. aastast oli põhisuunaks tõuveisekasvatus. Hobusekasvatus säilitati tänu inimestele, kelle juured ulatusid Eesti taludesse, kus hobuseid kasvatati ja aretati vabariigi aegadel.

Peale Eesti taasiseseisvumist 1992. aastal taastati 1920. aastatel asutatud hobusekasvatusseltside õigusjärglasena Eesti Hobusekasvatajate Selts.

2016 aasta alguses oli EHSil 367 liiget.

Seltsi liikmed kasvatavad peamiselt eesti, tori, eesti raskeveo,trakeeni ja araabia täisverelist tõugu hobuseid. Vähemal määral kasvatavad seltsi liikmed shetlandi ponisid, hannoveri, holsteini jt tõugusid.
Seltsi eesmärgiks on Eestis aretatud hobusetõugude- eesti tõugu hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveo tõugu hobuse aretamine ja säilitamine, teiste tõugude juures nende edasine täiustamine.

Sellest lähtudes on seltsi põhitegevuseks:


1. tõuraamatute pidamine;
2. hobuste jõudluskontroll ja aretusväärtuse määramine;
3. tõuaretusalase töö juhendamine ja koordineerimine vastavalt tõugude aretusprogrammidele.

Kuna Selts koondab mitme tõu kasvatajaid, siis on seltsi töö korraldatud haruseltside kaudu. Iga tõu kasvatajad on koondunud vastavasse haruseltsi.
 

EHS-is on 5 haruseltsi:

1. Eesti hobuse kasvatajate haruselts,
2. Tori hobuse kasvatajate haruselts,
3. Eesti raskeveo hobuse kasvatajate haruselts,
4. Trakeeni hobuse kasvatajate haruselts,
5. Araabia hobuse kasvatajate haruselts.

 

Metsade väärtused,nende kaitse ja säästlik metsamajandus olid kesksed teemad 17.märtsil Kolgakülas toimunud seminaril  „ Pärandmets ja metsamajandus”. Üheks alternatiiviks intensiivsele metsamajandamisele on hobutöö kasutamine, seda just raskesti ligipääsetavates paikades, pehmel pinnasel või tunnetades, et kodumetsad vajavad hoidmist ning järgmistele põlvkondadele edasi andmist. Seekord kogunetigi esmalt Aaviku tallu, kus metsatööd tehti eesti raskeveo tõugu täkuga Ettan. Lisaks Ennu Tšernjavskile jagas oma kogemusi metsas ja seminaril Tom Meuring Rootsist. Päeva teisel poolel toimunud seminaril esinesid veel Andres Onemar (Keskkonnaamet), Aigar Kallas (Riigimetsa Majandamise Keskus), Asko Lõhmus (Tartu Ülikool) ja Marti Hääl (Eesti Hobumajanduse Liit). Modereeris Artur Talvik (Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, Riigikogu).
Pildil (vasakul):Aaviku talu eesti raskeveo täkk Ettan ja Sven Miller metsatööl,
paremal koos Tom Moeringuga, oma ala parima tundjaga Rootsist

Marti Hääl, kes ise on Lahemaa rahvuspargi kohaliku kogukonna kui hobuorganisatsioone esindava Eesti Hobumajanduse Liidu esindaja tõdes, et metsad vajaksid rohkem majandamist, kuid milliseid teenuseid vajame ja oleme valmis pakkuma? Kogukonnale silma jäävaid ja silma riivavaid pilte võis teha kahjuks ka Lahemaal ...

Maaeluministeeriumis toimus 30.novembril hobumajandussektori esindajate kohtumine maaeluminister Martin Repinskiga.
Kohtumise peateemana oli arutuse all Tori hobusekasvanduse tulevik. Kohtumisel osalenud leidsid, et Tori hobusekasvanduse säilimine on vajalik ja Torisse kavandatava hobumajanduskeskuse loomisega tuleb edasi minna.Kohtumise pressiteate avaldas Maaeluministeerium oma veebilehel.

Noorhobuseid piirkondlikel jõudluskatsetel 25.aprillil hinnati trakeeni ja tori tõugu noorhobuseid  Heimtlali Hobusekasvanduses ja  Nuiamäe Tallides.

Protokoll.

16.aprillil  kuulutati  XXIII Maamess avatuks ja kahe esimese päevaga on messil käinud kümneid tuhandeiid külastajad . Eesti Hobusekasvatajate Selts tõi messi avapäeval rahvale imetleda eesti tõugu täku Ranniku. Rannikut esitles OÜ Kutsarimäe. Kobratu tallist oli väljas ka väike poni lastele patsutamiseks ja ratsutamiseks. Teisel päeval tutvustasime tori tõugu hobust. Messikülastajad vaatasid huviga suurejoonelist tori tõugu mära Belena´t, kelle tõi messile Peeter Nurmik Järvamaalt.Seekord oli suure hobuse kõrval väike poni Jasmiin Maila Kuke tallist. Hobuseid tutvustas ja nõuandeid jagas Maie Kukk.
Laupäev oli rahvarohkeim päev messil. Vanemate käekõrval olid kohal ratsutamisega alustavad tüdrukud, kes hobustest kaugemale minna ei tahtnudki. Oli aga ka tööhobuse ostusooviga talumehi.Näitasime linnarahvale töö- ja tõuhobust, eesti raskeveo tõugu täkku Nevrik Pärnumaalt, Lasna talust.Lapsed said ratsutada eesti hobusega Tohtri Eelis.
                                                                                                        Täname kõiki osalejaid, kes uhkeid hobuseid tutvustasid.Kohtumiseni  Maamessil 2016 !

Vaata kava ja  Andreas Pernitsa ning Maie Kuke fotosid messilt:

Eesti Hobusekasvatajate Selts astus 2014 aastal Eesti Ratsaspordi Liidu liikmeks.  EHS  kutsub  oma  liikmeid  ja  ratsutajaid kasutama võimalust  esindada  Seltsi ja valida oma klubiks ERL-is EHS-i. Liitumine klubiga on lihtne, Teil tuleb minna ERL kodulehele www. ratsanet.ee , liikuda avalehel  Avalduste juurde ning  järgmisel lehel valida Registreeru klubi liikmena. EHS juhatus ei ole kehtestanud 2015. aastal liitumis- ega liikmemaksu, seega on EHS ERL klubiga liitumine Teile  tasuta.
Peale klubiga liitumist saadetakse ERL infosüsteemi kaudu EHSi teade liitumisest.Ratsaliidu liikmesklubisse kuulumine on üheks eelduseks võistluslitsentsi registreerimiseks.
* * *
ERL TEADE VÕISTLUSHOBUSTE OMANIKELE. Alates 01.01.15. kehtib ratsaliidus uus hobuste vaktsineerimise kord. Kahjuks on endiselt antud teemaga palju segadust, võistlustele viiakse hobuseid, kelle passis on vaktsineerimised õigeaegselt tegemata.
Lisatud ERL  õpetus – meeldetuletus  hobuste vaktsineerimisest.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ÜLDKOOSOLEK toimus 2.aprillil Sakala Keskuses, Viljandis ligi 90 hobusekasvataja osavõtul. Koosolekut juhatas Üllar Laid, tema esituses kuulati esmalt ära EHS-i 2014 a. töö aruanne.Revisjonikomisjoni liikmete poolt tehtud tööst rääkis lühidalt Pirjo Jakovski. Revisjonikomisjon annab hinnangu tegevusele peale majandusaasta aruande kinnitamist juhatuse liikmete poolt. EHS juhatus jätkab tööd üheksa liikmelisena, üldkoosolekul kinnitati juhatuse liikmeks  eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi liikmete ettepanekul Ennu Tsernjavski.

EHS 2015 a tööplaani tutvustas Andres Kallaste ning eelarvet Imre Sams. Eelarve on planeeritud väikese +-iga, kuid täpsem eelarve maht selgub peale aretustoetuse laekumist. Andres Kallaste tegi kokkuvõtte  möödunud aretusaastast.

 

 

EHS haruseltside aastakoosolekud toimuvad veebruaris ja märtsis.

07.02 Araabia hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Musta Täku Tall, Jäneda

27.02 Eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Atla Mõis, Raplamaa

07.03 Trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Heimtali HK, Viljandimaa

14.03 Eesti hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Virtsu, Läänemaa

20.03 Tori hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Are, Pärnumaa

Ootame aktiivset osavõttu haruseltsi koosolekutest! Üldkoosoleku info avaldame lähiajal.

  Hobusekasvatajad!

Palun teatage Seltsi (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) , kui soovite korraldada oma tallis 2015. aastal noorhobuste jõudluskatseid. Soovitav jõudluskatsete aeg on aprillist 15.juulini.

Noorhobuste jõudluskatsete kava projekt:          26.aprill Klepperi varjupaik Jõempa, Saaremaa
                                                                                     27.aprill Pihtla Hobusekasvandus     Saaremaa
                                                                                     29.aprill Läänemaa
                                                                                     16.mai   A.Kallaste HK                       Pärnumaa
                                                                                     27.mai   Kolgaküla Tall OÜ                Harjumaa    

 Täpsem info: Andres Kallaste   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.    

 

Üllar Laid

20.jaanuaril Toris toimunud juhatuse koosolekul toimusid juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised. Seltsi juhtimine usaldati kõigi juhatuse liikmete toetusel eesti hobuse kasvatajale Üllar Laid, aseesimehe kohal toetab Seltsi tegevust Astra Nilk.

Üllar Laid´i pöördumine seltsikaaslaste poole

Olen Hiiumaalt pärit, neljandat põlve hobusekasvataja. Tänaseni põhiliini täkk Raspel oli minu vana-vanaisa kasvatatud. Minu jalga on õigel teel hoidnud minu isa, tänane Seltsi auliige Valdu Laid. Hiidlasena iseloomulikult olen rahulik, kaalutlev, ettevõtjana konkureeriv ja otsustav. Tänasel päeval on mul 12 hobust kellest 6 põhikarja mära. Eelmisel aastal sündis talli 1 varss.
Olen arvamusel, Selts kui Eesti suurim ja mitme tõu kasvatajaid ühendav organisatsioon peab edasi minema nii nagu soovivad seda meie Seltsi liikmed, juhatus seisab oma liikmete õiguste eest. Toetama tegevusi, mis aitavad hobusekasvatajaid ja meie partneritel koos edasi minna. Meie ühenduses on jõudu, kompetentsust, oskust kasvatada häid hobuseid. Arvestada tuleb kõigi arvamusega. Loodan, et erinevad arvamused saavad rahulikult lahendatud, lähikuudel toimuvad haruseltside üldkoosolekud.

 

 

 

Nädalavahetusel toimusid Saksa Ratsutamiskompleksis Sirgu külas Eesti Meistrivõistlustel rakendispordis. Eesti Meitsrivõistluste arvestuses panid oma võimed proovile kuus tublit kutsarit, esindatud olid tori ja eesti raskeveo tõugu hobused. Tänavu osutus parimaks Eve Haggi tori tõugu hobusega Vairi.

Tulemused

Fotol: Eve Haggi ja tori tõugu mära VAIRI

06. septembril toimus Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses Noorhobuste Tšempionaat Kestvusratsutamises ja Kõrvemaa Ratsamaraton 2014. EHS poolt olid esindatud kõik tõuraamatud, kaasa arvatud ka eesti raskeveohobused.

Noorhobuste parimaid valiti kolmes vanuserühmas - 4- aastased hobused sõitsid 37 km distantsi, 5-aastased 51 km ja 6-aastastele oli ette nähtud 88 km rada. Seoses rangete kvalifikatsiooninõuetega sel aastal kuueaastasi stardis ei olnud. Kõrvemaa Ratsamaraton toimus 14 ja 28 km pikkusel rajal.

 

Eesti Hobusekasvatajate Selts ja Eesti Ratsaspordi Liit sõlmisid tänavu aprillis koostöölepingu, et viia ratsasport populaarseimate spordialade hulka ja Eestis aretatud hobune maailma ratsaspordi tipptasemele. Lepingu kohaselt alustasid pooled süstemaatilist koostööd selleks, et Eestis aretatud hobused leiaksid ERL-i kalenderplaani kuuluvatel võistlustel senisest enamat kasutust ja tunnustust. Selle raames käivitas EHS spetsiaalse võistlussarja takistus- ja koolisõidus EHS karikasari "Tori, Trakeeni ja Eesti Hobune 2014", mis on suunatud algajatele. Karikasarja eesmärgiks on väärtustada tori ja trakeeni tõugu hobust ratsaspordis ning eesti tõugu hobust ponispordis, populariseerida kohalikke hobusetõuge ning suunata ratsasportlasi Eesti ohustatud hobuse tõuge ja Eestis aretatud hobuseid rohkem ratsaspordis kasutama.

EHS-i karikasarja II etapp takistussõidus toimus 21. juunil Viljandimaal, Sammuli Tallis. Võisteldi neljas erinevas parkuuris kõrgusega kuni 125cm.    TULEMUSED     

EHS karikasari II etapp koolisõidus

Ka tänavu on Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) eesti hobuste kasvatajate haruselts otsustanud toetada eesti tõugu hobuste (ei laiene A- ja B-registri hobustele) veelgi enamat kasutamist spordis. Läbi spordi saame tõestada meie hobuste suutlikuse püsida konkurentsis (võrreldes nii teiste ratsaponide, kui ka sporthobustega) ning esitleda eesti tõugu hobuseid takistussõidu, koolisõidu, kestvusratsutamise, kolmevõistluse ning rakendispordi publikule ja sportlastele.                      

  LOE LÄHEMALT

 

Kurgjärvel, Võrumaal toimunud rahvusvahelistel rännakuvõistlustel 23.-25.mai olid meie tõuraamatute hobuseid esindamas eesti ja araabia hobused.

24. mai varahommiku startisid Haanjamaa looduspargi radadele 33 võistluspaari, kellest distantsi lõpetasid edukalt 21 paari. Ilm oli väga soe ja see muutus distantsi läbimise hobustele raskemaks.

Fotol: Mazunas Jasmin ox (vasakul) ja Amanda E ja Kuvaharjun Valedro ox (FIN), autor M. Rändur

 

8. mail 2014 toimus Toris, Randivälja külas piirkondlik noorhobuste
ülevaatus. Taimi Usin esitas kahte eesti tõugu täku Anakee 720 E
järglast.

  Protokoll

Foto :Taimi Usin ja 3 aastane eesti tõugu täkk Aero

Ilmunud on EHS aastaraamat 2013. Aastaraamat on peegeldus EHS poolt tehtud tööst, sisaldades kõigi viie EHS poolt peetava tõuraamatuga seotud infot.

Aastaraamatust leiate ülevaate kogu seltsi tegevusest, varssade nimekirjad, jõudluskatsete tulemused, paarituseks pakutavate täkkude info, käesolevaks aastaks planeeritud sündmused, fotod möödunud aasta parimatest hobustest ja olulisematest sündmustest ning palju muud vajalikku ja kasulikku.

Tellimissoov saata See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helistada 44 6699544 66995
EHS liikmetele on aastaraamat tasuta,
tellijatele aastaraamatu hind 10 eur + saatekulu 2 eur

 

 

Ilmunud on Eesti araabia täisvereliste hobuste tõuraamatu esimene köide.

Esimene tõuraamat hõlmab perioodi 1970-2012 ja lisaks tõuraamatusse kantud araabia täisverelistele hobustele ja nende järglastele on raamatus toodud ka näituste ja võistluste tulemused ning fotod parimatest hobustest.

Seoses raamatu ilmumisega sai Eesti Hobusekasvatajate Seltist  täieõiguslik registreerimisõigusega WAHO liige ning alates käesolevast aastast ka WAHO Auhinna (WAHO Trophy) jagaja.

Raamatut saab tellida EHS kontorist See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Raamatu hinnaks on 15 €.

 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi üldkoosolek toimus 4.aprillil 2014  Viljandis. EHS on Eesti arvukaima liikmeskonnaga hobusekasvatajate organisatsioon, liikmeid 370, koosolekul osales  üle 100 EHS-i liikme. Hobusekasvatajaid tervitasid Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president , EMÜ emeriitprofessor Olev Saveli,  Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht Käde Kalamees ja Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja.

 

17. aprillil 2014 toimus Pärnumaal Maria Talus EHS-i kevadseminar. Kevadseminaril osales üle 70 inimese.

Seminaril jagasid tarkust ja astusid üles EHS-i tõuaretuse juht Andres Kallaste, eesti raskeveohobuste kasvataja Ennu Tsernjavski, EHS-i president Maario Laas, ERL peasekretär Siim Nõmmoja, MES-i esindaja Andres Vinni, ajaloolane ja mõisa omanik Jaanus Kiili, hobumaailm.ee eestvedaja ja fotograaf Külli Tedre ning koolisõitja ja kohtunik Annike Laving.

Laupäeval, 22.märtsil toimusid Muhumaal Hellamaa külas Tihuse Turismitalu maneežis eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed. Eesti suurimas hobusekasvanduses on üle 280 eesti hobuse. Ülevaatusele esitati 29  kahe kuni viieaastast noorhobust, peamiselt täkkude Laaser 833 E,  Riinos 826 E,   Vaks 696 E ja  tema poja Viiruk 832 E järglaseid.
 
 

EHS eesti hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus

14. märtsil 2014 algusega kell 12.00 

Tihuse Turismitalus, Hellamaa külas, Muhumaal.

 

Araabia hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus reedel, 07.märtsil 2014 Raudoja Kõrtsitalus, Harjumaal.

Liikmeid väga palju ei kogunenud ja väikeses hubases seltskonnas said läbi arutatud eelmise aasta tegemised ja pandud paika plaanid selleks aastaks. Araabia Hobuste Päev toimub 09. augustil 2014 Selva rantšos Harjumaal, kohtunikuks on palutud Hanna Sinkkonen Soomest.

07.-08.juunil on planeeritud Poola kevadise noorhobuste show külastus. Täpsem ajakava selgub peale huviliste registreerumist.

Koosoleku protokoll

Eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus
reedel, 28. veebruar algusega kell 12  

Järve küla Noortekeskus, Järve küla 10, Kohtla vald, Ida-Virumaa.

 

 

Trakeeni haruseltsi aastakoosolek toimus laupäeval, 01.märts Heimtalis. 

Kell 12.00  trakeenide esitus Heimtali Hobusekasvanduse maneežis

Kell 13.00  koosolek Heimtali mõisa Viinaköögis 

 

Tori hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus
reedel, 21. veebruar algusega kell 12   Aretuse 2, Märja, Tähtvere vald, Tartumaa


 

 

Järjekordne hooaeg ratsaspordis on alanud ning siinkohal toome hobusekasvatajateni kokkuvõtte, kuidas eesti, tori, trakeeni ja araabia tõugu hobustel on senini läinud.
Kestvusratsutamise võistlusel Arma kestvusratsutamine, mis toimus 27. aprillil olid 52,5 kilomeetrisel etapil parimad Keiu Oras ja araabia hobune Nilsson ox (i. Sheik ox, aretaja Margit Rändur). Samal distantsil olid kolmandal auhinnalisel kohal Anni Elisabeth Piirfeldt ja araabia täkk Ariman (i.Karnawal ox, omanik Elle Lassi).81,5 kilomeetrise distantsi võitsid Berit Truuts ja eesti hobune Amanda (i. Aksel 722 E, aretaja Angela Noor ja omanik Margit Rändur).
 12.juuni toimus Helsingis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindajate
kohtumine Suomen Hippos ry aretusosakonna ning
Soomes asutatud Eesti Raskeveohobuste Ühingu esindajatega.

Eesti raskeveotõugu täkk KuningasPühapäeval said huvilised Pärnumaal Nurmenuku talus näha Peeter Nurmik ja Maie Kukk tehtud põllutöökoolitust, jupp põllumaad sai kartulipanekuks Eesti raskeveohobuste Kuninga ja Kaimari eestvedamisel ettevalmistatud.
Nurmik kiitis üritusel osalenud hobuseid: "Kuningas ja Kaimar said põllutöödel hea hoo sisse. Nad pole põllutööd eriti teinud, kuid paar sellist päeva veel ja neist saab asjalikud taluhobused.
Nurmenuku talu perenaine Viktoria Kaasik jäi õppepäevaga rahule. "Oli vahva, kõik huvilised said proovida, mis tunde see hobusega töötamine annab. Ise olen praegu, ürituse lõppedes küll täitsa võhmal," muljetas Kaasik.  Fotosid üritusest saab näha allpool

Saaremaal toimusid piirkondlikud noorhobuste jõudluskatsed 29. aprillil Pihtlas, 30. aprillil Tihusel, 02. mail Tika Talus ning samal päeval veelkord Pihtlas. 
 

Seltsi kevadseminari töötubades tehtud tegemistest on valminud videomaterjal. Videos võib näha hobuste värkimist, rakendikoolitust, kuid ka loogarakendi seadmist. Video on nähtav siin http://www.youtube.com/watch?v=m0LukkTci0o

 

25. aprillil jätkus Pärnumaal, Maria Talus, Eesti hobusekasvatajate seltsi kevadseminar, seekord keskenduti enam töötubadele, kuulati ära ka ettekanded hobuste paremast turustamisest ning ratsaturismi paremast arendamisest.


 

Eile, 24. aprillil alanud seltsi kevadseminar Pärnumaal Maria Talus oli väga informatiivne, esinejate sõnavõtud olid huvitavad ning kokkutulnuid kaasakiskuvad.
Seminari avas võõrustaja, Maria Talu peremees Enn Rand, kes andis lühida ja huvitava ülevaate kodutalu ajaloost. Ta tänas ühtlasi Eesti maaelu arendamise sihtasutuse juhatuse liiget Andres Vinni, kes saigi sõnajärje. Vinn selgitas, et sihtasutus on võtnud suuna korraldamaks rohkem seminare põllumeeste, erialaseltside ja konsulentide jaoks ning oli kindel, et selline koostöö nagu täna Maria Talus korraldatava seminari näol jätkub.

Seltsi tegevus Maamesseil leidis sedakorda meedias mitmekülgset kajastamist. Üritusest kirjutasid mitmed maakondlikud lehed, hobuseid näitas teles TV3, hobumaailm.ee-gi andis põhjaliku ülevaate messil osalenud hobustest.

 

"Esimesel päeval (neljapäev, toim.)oli väga palju meie halli külastajaid, ning hobused olid peaareenil tähelepanu keskpunktis," vahendas tegevdirektor Krista Sepp Maamessilt.
Kohe maamessi avamisele järgnenud hobuste esituse avasid kostüümratsutamisega Minni Mangman araabia hobusel Virginia ja Kätlin Saarm trakeeni tõugu Opkaga, mõlemad hobused tõi Maamessile Maie Kukk.


Sellel aastal Tartus toimuval XXI Maamessil, 18 - 20 aprillini esineb Eesti Hobusekasvatajate Selts mitmekülgse ekspositsiooniga, esindatud on kõik tõuraamatud.
Seekord võib messil näha järgnevaid meie hobuseid:
.
 

Tänavusele seltsi liikmete üldkoosolekule koguneti Eesti Maaülikooli aulasse laupäeval 06. aprillil, päevakorras oli lisaks tavakohastele punktidele juhatuse ja revisjonikomisjoni kinnitamine, samuti uue juhatuse esimehe valimine järgmiseks neljaks aastaks.
Koosoleku juhatas sisse EHS trakeeni tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi juhataja Peep Puna, kes andis sõnajärje üle Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Olev Savelile, kes valiti koosoleku juhatajaks. 
Järgnesid tervitussõnavõtud Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvailt ja Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretärilt Siim Nõmmojalt.

Ilmunud on ajakirja „Tõuloomakasvatus“ selle aasta esimene number, nagu tavaliselt kajastatakse selles ka Eesti hobusekasvatajate tegemisi.
Doktorant Erkki Sild, PhD Sirje Värv ja Haldja Viinalass Eesti Maaülikoolist on avaldanud sisuka ning huvitava artikli „Tori hobusest  molekulaargeneetilisest vaatevinklist.“
Seltsi tegevdirektor Krista Sepp omakorda tutvustab artiklis „Eesti Hobusekasvatajate Seltsis on valimiste aasta“  seni toimunud EHS haruseltside aastakoosolekuid, ühtlasi tuues ära ka muudatused haruseltside juhatustes.
Ajakirja saab tellida telefonil  446 6995 või maili teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Ajakirja maksumus koos saatekuludega on 2.60 eurot.
„Tõuloomakasvatus“ on  Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ja EMÜ Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi  poolt  välja antav ajakiri, mis möödunud aastal tähistas 15. väljaandmisaastat.

Hobumaailm.ee vahendab, Põhja-Eestis on tõsine viiruspuhang, põhiliselt Rahula Tallis. Uudis on portaalis pideval täiendamisel.
Eile, 18. märtsi õhtul selgus, et Rahula Tallis on mitmetel hobustel tõusnud kõrge palavik ning täna hommikust on üks hobune halvatud. Talli teenindav veterinaar Triin Tohver lausus Hobumaailmale, et Saksamaale saadetud proovide tulemused selguvad homme lõunaks, kuid kindlasti ei tohiks praegu hobustega erinevate tallide vahel liikuda.

 

Läinud nädalal, 14.märtsil toimus Kurgjal „Eesti Hobuse Päev 2013“ korraldamise koosolek. Paika sai pandud augustikuised, nagu ka eelnevatel aastatel, kuupäevad 10. ja 11. Kahepäevane on üritus eeskätt seetõttu, et ka tänavune Vabariiklik Noorhobuste ülevaatus toimub Kurgjal. Plaanis on alustada 10.augustil kell 10.00 mõõtmistega, 11.00 täkkude hindamise, vabahüpete ja parima täku väljakuulutamisega.
Seejärel, väikese pausi ajal demonstreeritakse Eesti tõugu hobuseid tööd tegemas, tutvustatakse huvilistele erinevaid hobutööriistu. Jätkatakse kell 14.30 märade hindamise ja vabahüpetega ning päev lõpetatakse parima noormära väljakuulutamisega.

 

Veterinaar – ja toiduameti (VTA) peadirektor Ago Pärtel keeldus oma otsusega nr. 81, selle aasta 19. veebruaril tunnustamast MTÜ-d Eesti raskeveohobuse selts (ERS) tõuraamatu pidajana. Otsusest selgub, et ERS esitas taotluse tunnustamaks teda iseseisva aretusorganisatsioonina möödunud aasta 26. novembril, tunnustamisest keeldumist põhjendas VTA lisaks erinevatele Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlikele aktidele ka Eesti Maaülikooli ja järelvalveametniku Maarja Tuimanni esitatud seisukohtadele.

 02. märtsil 2013 toimus Soomes Mirka ja Ilka Ahon kodus Eestin Raskaat Vetohevoset RY aastakoosolek. Liikmeid oli koosolekul Eestist kolm ja Soomest üheksa. Koosolek tervikuna oli väga informatiivne ja töine!  Kokku on Soomes ühingu liikmeid 51 ja hobuseid 75. Eelmisel aastal sündis seal kokku seitse varssa.  Neli olid päritolult Valmetist, üks Kuningast, üks Hälvinist ja üks Ettorist. Koosolekulised pidasid seda väga tugevaks ja heaks tulemuseks.

 

Laupäeval 2. märtsil kogunesid EHS trakeeni tõugu hobuse kasvatajate haruseltsi liikmed korralisele aastakoosolekule Heimtalis. „Enne koosolekut viidi Heimtali Hobusekasvanduse maneežis läbi silmapaistvamate trakeenide esitlus – takistussõit. Kommentaare jagas Kersti-Maie Alp. Huvitav oli näha litsenseeritud täkkude järglasi, kes oma elu esimest etteastet tegid,“ muljetas haruseltsi juhatuse liige Jüri Patune.

Jaanuari kolmandal nädalal kogunesid Toris Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) juhatuse liikmed korralisele koosolekule. Päevakorras olid seltsi majandus-ja aretustöö tulemused 2012. aastal, tegevuskava käesolevaks aastaks ning ülevaade koostööst Põllumajandusministeeriumi ja veterinaar- ja toiduametiga.

Jaanuari kolmandal nädalal kogunesid Toris Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) juhatuse liikmed korralisele koosolekule. Päevakorras olid seltsi majandus-ja aretustöö tulemused 2012. aastal, tegevuskava käesolevaks aastaks ning ülevaade koostööst Põllumajandusministeeriumi ja veterinaar- ja toiduametiga.

 

 

Krista Sepp
tegevdirektori kt, tõuraamatupidaja
tel:+372 5340 7095
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
skype: krista.sepp1

Andres Kallaste
aretustöö juhataja, tõuraamatupidaja
tel: +3725110857
e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ange Etti 
Tõuraamatupidaja
tel: +3725110859
e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
skype: ange.etti
Kontoris  T, K ja N

Alli Pillmann
Raamatupidaja, tõuraamatupidaja
tel: +372 44 66995
e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Sirli Veinberg
Tõuraamatupidaja
tel: 44 66995
e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  

 

  
   IMRE SAMS
   EHS juhatuse esimees
   tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   imre (at) sams.ee, mob. 50 31892
  

   PEEP PUNA
   trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   peep.puna (at) mail.ee, mob. 50 22501

   JÜRI PATUNE
   trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   veskimaepm (at) gmail.com, mob. 56 640001

   ENN RAND
   eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   enn (at) maria.ee, mob. 50 36066
   ENNU TŚERNJAVSKI
   eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   aavikutaluhalduse (at) gmail.com, mob. 50 60151
   ASTRA NILK
   araabia hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   astranilk (at) hot.ee, mob. 5397 0094
   ANDRES KALLASTE
   tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   andres.kallaste (at) ehs.ee, mob. 51 10857
   MAILA KUKK
   eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   mailaku (at) hot.ee, mob. 56 613566
   PIRJO JAKOVSKI
   eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   jakovskipirjo (at) gmail.com, mob. 51 55504

 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi põhikiri
vastu võetud 02.09.2014.a. EHS üldkoosoleku otsusega