MTÜ Eesti Raskeveohobuse Selts kaebus Veterinaar-ja Toiduameti 19.02.2013 otsuse nr 81 ja 09.04.2013 vaideotsuse nr 36 tühistamise nõuetes

Tallinna Halduskohus tegi 29.11.2013 nimetatud haldusasjas otsuse jätta MTÜ Eesti Raskeveohobuse Selts kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.
 

Kohtuotsus

 

 

Kohus põhjendab  oma seisukohta, et kaebus on alusetu ja tuleb jätta rahuldamata, lühidalt kokkuvõttes järgnevalt:

- Kohus on seisukohal, et VTA on korrektselt tõlgendanud seadusandlust, mille kohaselt aretuseduks piisava arvu loomade kindlakstegemisel tuleb lähtuda aretusühingu või tema liikmete omandis olevatest loomade arvust;
- Kohus andis hinnangu, et PõLAS §9 lg 1 ei takista kaebajal tegeleda ettevõtlusega ega koonduda mittetulundusühingusse, vaid reguleerib, millised tingimused peavad olema täidetud, et tegeleda aretustegevusega;
- Kohus ei nõustunud kaebaja kriitikaga EMÜ prof Haldja Viinalassi 13.02.2013 arvamuse suhtes, vaid leidis, et kohtul puudub alus kahelda prof Viinalassi pädevuses, tema erapooletuses ning tema poolt antud ekspertarvamuse adekvaatsuses;
- Kohus on seisukohal, et VTA ei ole vääralt sisustanud kaalutlusõigust ja VTA 09.04.2013 vaideotsus on põhjendatud.

Apellatsioonkaebuse tegemiseks Tallinna Ringkonnakohtule on MTÜ-l  Eesti Raskeveohobuse Selts aega 30 päeva.